STATUT FUNDACJI KULTURY „WOBEC”

STATUT FUNDACJI KULTURY „WOBEC”

Pobierz Statut.FKW w formacie pdf

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Kultury „WOBEC”, zwana dalej „Fundacją” i jest ustanowiona przez Piotra Kotlarz, obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Marię
Paszkiewicz w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szerokiej 29/2, w dniu 14 stycznia 2016r., nr rep. A nr 23/2016.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Fundacja jest powołana do prowadzenia i wspierania działalności naukowej, oświatowo-
kulturalnej, artystycznej oraz charytatywno-opiekuńczej, opieki społecznej, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego określonego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie,
narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące dobru i szczęściu każdego
człowieka.
3. Fundacja dąży do wywyższenia godności człowieka przez rozwój jego twórczych możliwości na miarę wymogów współczesnego świata.
4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności
człowieka.
5. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia innych.

§ 3.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Edukacji
Narodowej. Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4.

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
4. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5.

1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6.

1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele Statutowe Fundacji
§ 7.

Celem Fundacji jest realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie:
1. Inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie
warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania.
2. Budowania sieci współpracy osób i podmiotów Pozytywnych, Kreatywnych i Solidarnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych.
3. Organizację spotkań, kursów, szkoleń, projektów, plenerów, konkursów, warsztatów,
happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, prezentacji, koncertów,
konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą.
4. Organizację przedsięwzięć kulturalnych integrujących różne dziedziny szeroko rozumianej kultury.
5. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy regionami.
6. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych
samorządowych oraz niepublicznych.
7. Prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką i
kulturą.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
9. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych.
10. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki.
11. Współpracę z samorządem lokalnym (jednostkami samorządu terytorialnego),
administracją państwową, placówkami kulturalnymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi w celu realizacji statutowej  działalności.
12. Sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny.
13. Podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Działania na rzecz środowiska: ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
17. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18. Promocja i organizacja wolontariatu;
19. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.
20. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III
Rodzaje Działalności Fundacji

§ 8.

1. Fundacja prowadzi działalność:
a) statutową,
oraz może prowadzić działalność
b) gospodarczą.

§ 9.

1. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

§ 10.

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku
publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
w przedmiocie:
2. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę
z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.
3. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
4. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu
następujących rodzajów przedsięwzięć:
a) naukowych, przez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych, wydawnictw, funduszy stypendialnych;
b) oświatowych, przez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w
warunkach wspólnoty europejskiej;
c) kulturalnych, przez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa
kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii, zespołów artystycznych, wydawnictw oraz na stypendia artystyczne;
d) dobroczynności, przez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
e) ochrony zdrowia, przez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia,
szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
f) pomocy społecznej, przez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
g) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
h) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
i) w zakresie kultury fizycznej i sportu, przez przekazywanie środków przeznaczonych na
podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych,
stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób
niepełnosprawnych.

§ 11.

1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że
dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

§ 12.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.

§ 13.

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 14.

1. Działalność gospodarcza ma charakter fakultatywny i może być prowadzona w zakresie
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
1. 58.11.Z Wydawanie książek.
2. 58.13.Z Wydawanie gazet.
3. 58.14.Z Wydawania czasopism i pozostałych periodyków.
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
5. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
6. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania .
7. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.
8. 59.12.Z Działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami
telewizyjnymi.
9. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych.
10. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.
11. 59.20.Z Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
12. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych.
13. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
14. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
15. 61.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych.
16. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
17. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
19. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
20. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
21. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet).
22. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
23. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
24. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
25. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
26. 85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej.
27. 85.59 Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
28. 18.11.Z Drukowanie gazet
29. 18.12.Z Pozostałe drukowanie.

30. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
31. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
32. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
33. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Rozdział IV
Majątek i Dochody Fundacji

§ 15.

1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 złotych (pięciu tysięcy
złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa autorskie i majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na prowadzenie działalności statutowej, 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 16 .

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) działalności gospodarczej,
f) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§ 17.

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji może być ulokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

§ 19.

1. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność, o której mowa w § 11 i nast. niniejszego Statutu.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 20 .

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 21 .

1. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 1 do 3 członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Na posiedzeniach Zarządu mogą być obecni członkowie Rady, w charakterze obserwatorów z głosem doradczym.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu oraz ich ewentualne wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 22.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 23.

Uprawnienia Zarządu:
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
6) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
7) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
8) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

B. RADA FUNDACJI

§ 24.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniującym, powoływanym przez Fundatora do sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora.
3. Rada prowadzi działalność, o ile w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków.
4. W skład Rady może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady powołany przez Fundatora do pełnienia tej
funkcji.
9. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
10. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
11. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady.
13. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
14. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

§ 25.

1. Regulamin Pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Fundator.
2. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:
a) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
c) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji,
regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej
ważniejszych stanowisk pracy,
d) wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami
organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,
e) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i
innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów
Fundacji,
f) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w
Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą.
4. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
5. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.

§ 26.

1. Fundator na wypadek swojej śmierci przekazuje swoje uprawnienia Kolegium
Sukcesorskiemu składającemu się z osób powołanych do spadku w testamencie.
2. Kolegium Sukcesorskie działa na zasadach ustalonych przez Fundatora w regulaminie
Kolegium Sukcesorskiego. Regulamin ten jest integralną częścią testamentu.
3. Uprawnienia, które Kolegium Sukcesorskie przejmuje od Fundatora:
a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie,
b) ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w każdym czasie oraz ustalanie dla nich wynagrodzeń,
d) ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
e) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji,
f) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,
g) podejmowanie z Zarządem wspólnych uchwał w sprawie likwidacji Fundacji.
4. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego mogą być członkami Rady i Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego działają łącznie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 27.

1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej decyzji Zarządu i Fundatora.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 29.

1.Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.

§ 30.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pobierz Statut.FKW w formacie pdf