Libretto „Odrzućmy maski zła”

For English scroll down this page

© Piotr Wojciech Kotlarz

Odrzućmy maski zła

(Libretto)

Jest to alegoryczna historia opowiadająca o mieszkańcach pewnej (zawieszonej w czasie) osady, ukazująca ich życie na przestrzeni dwóch pokoleń.

Świta, gdy do osady wracają znużeni wędrówką wojownicy. Są zmęczeni, niektórzy z nich ranni, przez jednego z nich na noszach ciągnięte są zwłoki zabitego. W tym czasie osada budzi się do życia. Codzienne krzątanie się kobiet.

Powrót wojowników powoduje chwilowe zamieszanie. Radość powitań jednych i rozpacz innych. Wieczorem wojownicy opowiadają o odbytych walkach.

Następnego dnia osada żyje już swym codziennym rytmem. Nawiązują się nowe relacje między mieszkańcami. Stały rytm życia osady przerywa przybycie kupca. Jeden z młodych wojowników kupuje dla Dziewczyny (wcześniej opłakującej śmierć innego wojownika) belę zielonej tkaniny. Między młodymi zawiązuje się uczucie. Z wozu kupca, w czasie, gdy opuszcza osadę, spada na ziemię nie zauważona przez nikogo maska.

Po odjeździe kupca, życie osady wraca do poprzedniego rytmu. Młodzi pobierają się. Odbywa się wesele, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy.

Kolejny świt. Z lasu wyłania się grupa wojowników w maskach, którzy napadają na śpiących jeszcze mieszkańców. Tylko nielicznym z nich udaje się uciec. W obecności nielicznych kobiet i dzieci najeźdźcy mordują wziętych do niewoli jeńców, po czym opuszczają spustoszoną i zniszczoną osadę.

Po odejściu najeźdźców do osady wracają uciekinierzy. W nastroju rozpaczy powoli odbudowują swe domostwa. Mężczyźni i kobiety pracują wspólnie. Jeden z młodzieńców próbuje uwodzić, z wzajemnością, Dziewczynę. Dwóch innych młodzieńców znajduje kije i rozpoczyna ćwiczyć walkę. Po jakimś czasie dołącza do nich trzeci młodzieniec, który zaopatrzony w dłuższy kij pokazuje walczącym wyższość „nowej” broni. Z oddali pojawia się młody chłopiec, który trzyma w ręku znalezioną w krzakach maskę. Młodzieńcy zaczynają przymierzać maskę i wstępuje w nich duch wojny. Młodzieniec odtrąca zaloty dziewczyny i dołącza do formującej się drużyny. Wojownicy, wyposażeni w długie kije i maski wyruszają na wyprawę.

W osadzie trwa codzienna krzątanina, gdy znów (jak na początku) pojawia się nieliczna grupa powracających wojowników. Są zmęczeni, niektórzy ranni. Wita ich grupa kobiet, Odtrącona przez młodzieńca Dziewczyna stoi, jednak, z boku. Młodzieniec podchodzi do niej, chce się przywitać, wyjaśnić. Dziewczyna odtrąca go. Wówczas Młodzieniec wrzuca do ogniska maskę. Gest ten pozwala mu odzyskać przychylność Dziewczyny. Wzorem Młodzieńca i inni wojownicy wrzucają swoje maski do ognia. Do wioski wraca radość, spokój. W oddali jednak grupa starców okazuje obojętność. Pod chodzą do ognia, ze smutkiem patrzą na spalone szczątki masek. Zło nie odeszło na zawsze. Wciąż tli się w duszach niektórych z nas.


© Piotr Wojciech Kotlarz

“Reject the Masks of Evil”

(Libretto)

It is an allegorical story about the inhabitants of a certain (timeless) settlement, depicting their lives across two generations.

It is dawning when travel-weary warriors make their trek back to the settlement. They are tired, some of them wounded; one of them drags behind him a stretcher with the body of a fallen. At the same time, the settlement stirs to life. The everyday bustle of women.

The return of the warriors causes a momentary commotion. The joy of reunion for some and despair for others. In the evening the warriors speak of the fights they have gone through.

The following day the people of the settlement already live according to their usual rhythms. New relationships form between the inhabitants. This stable rhythm is upset by the arrival of a merchant. One of the young warriors purchases a bale of green cloth for a Girl (who had been mourning the death of a different warrior). A romantic relationship forms between the young couple. While the merchant is leaving the settlement, a mask, unperceived by anyone, falls to the ground from the merchant’s wagon.

Following the merchant’s departure, life in the settlement resumes its previous rhythm. The young couple marry. A wedding reception, attended by all the inhabitants, takes place.

Another dawn. From the forest a group of masked warriors emerge, who then attack the still-slumbering inhabitants. Very few manage to flee. The invaders murder the captives in front of the remaining few women and children and abandon the ravaged and ruined settlement.

With the invaders gone, the refugees return to the settlement. In despair, they slowly rebuild their homesteads. Men and women work side by side. One of the young men tries to woo the Girl, who reciprocates the feeling. Two other young men find sticks and begin to practice fencing. After some time a third young man joins them, who, equipped with a longer stick, demonstrates to the fencers the “superiority” of the new weapon. From the distance a young boy comes, holding in his hands a mask, which he had found in a bush. The young men begin to try on the mask and are imbued with a fighting spirit. The Young Man rejects the Girl’s advances and joins the forming fellowship. The warriors, armed with long sticks and masks, leave on a military expedition.

It is amidst the everyday bustle in the settlement that, once again (as in the beginning), a group of few returning warriors appear. They are tired, some of them wounded. They are welcomed by a group of women; the Girl, whose advances the young man had rejected, stands, however, apart. The Young Man approaches her, wants to greet her, explain. The Girl spurns him. Then the Young Man casts the mask into a fire. The gesture wins him the Girl’s favour back. Following the Young Man’s example, the other warriors also cast their masks into the fire. Joy and peace return to the settlement. In the distance, however, a group of old men stand indifferent. They approach the fire and observe the burnt remains of the masks with sadness in their eyes. The Evil has not gone forever. It is still smouldering in the souls of some of us.