Konkurs na projekt plakatu „Odrzućmy maski zła”

Zarząd Fundacji Kultury WOBEC ogłasza otwarty konkurs na plakat do koncertu i przedstawienia teatru tańca wg libretta Piotra Kotlarza „Odrzućmy maski zła”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury WOBEC

Konkurs ma charakter otwarty, lecz skierowany jest głównie do studentów wyższych szkół artystycznych

 


Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu  koncertu i przedstawienia „Odrzućmy maski zła” (libretto w załączeniu).

 

Każdy uczestnik może zgłosić dwa projekty. Prace należy przesyłać mailem na adres fundacji: fundacjakulturywobec/@onet.com.pl

 


Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł. brutto

Zarząd Fundacji dopuszcza wyłonienie dwóch laureatów. Odrębna nagroda za projekt plakatu na koncert i odrębna nagroda za projekt plakatu przedstawienia.

 

Regulamin

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu koncertu (i przedstawienia) Odrzućmy maski zła.

 

Organizator: Fundacja Kultury WOBEC

 

§ 1

 

Przedmiot konkursu:

Fundacja Kultury WOBEC, zwana dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu „Odrzućmy maski zła”.

 

§ 2

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego plakatu, który zostanie wykorzystany do promocji koncertu symfonii Piotra Słopeckiego „Odrzućmy maski zła” do libretta Piotra Kotlarza (planowany termin realizacji – początek maja 2018 roku) oraz przedstawienia pod tym samym tytułem w chorografii Emmy Amelii Forrest (planowany termin realizacji – koniec sierpnia 2018 roku).

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, ale skierowany jest głównie do studentów grafiki i malarstwa wyższych szkół artystycznych.

 

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

 1. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

§ 3

 

 1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz
 2. a) tytuł „Odrzućmy maski zła” i informacje: Piotr Słopecki – kompozytor, mniejszą czcionką: libretto Piotr Kotlarz. Dyrygent xxxx, kameralna orkiestra skrzypcowa xxx, chór xxx, soliści: fortepian – Piotr Słopecki, akordeon xxx, kontrabas xxx, perkusja xxx

Miejsce wydarzenia, termin wydarzenia.  

oraz

b)

Emma Amelia Forrest – choreografia, mniejszą czcionką: muzyka – Piotr Słopecki, libretto – Piotr Kotlarz.

Miejsce wydarzenia, termin wydarzenia.

 

 1. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z organizacją koncertu i przedstawienia „Odrzućmy maski zła” (np. programu, afiszy itp.)

 

 1. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres e-mail: fundacjakulturywobec@onet.com.pl

 

w tytule e-maila prosimy napisać:

Konkurs na plakat

 

 1. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 9 marca 2018 roku włącznie.

 

 1. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB.

 

 1. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca otrzymanie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

 

 1. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora(ów) zwycięskiego projektu.

 

 1. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu trzech dni od daty poinformowania go o wygranej, dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formacie pdf przygotowany do produkcji w następującym wymiarze: 841x594mm/A1, w pionie lub poziomie, zgodnie z wytycznymi z drukarni, które otrzyma od organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.

 

 § 4

 

Kryteria oceny

 

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Zarządu Fundacji Kultury WOBEC, oraz wybrani artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.

 

 1. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6.

 

§ 5

 

Warunki ogólne

 

 1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

 

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

 

 1. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 6

 

Nagroda

 1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.000,00 PLN brutto (dwa tysiące złotych 0/100).

 

§ 7

 

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

 

 1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Fundacji Kultury WOBEC, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Fundacji Kultury WOBEC oraz na łamach prowadzonego przez Fundację miesięcznika społeczno-kulturalnego WOBEC.
 2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową koncertu i przedstawienia.

 

 1. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

 

 1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:

www.fkw.org.pl oraz miesięcznika internetowego WOBEC : www.wobec.eu

 

© Piotr Wojciech Kotlarz

 

Odrzućmy maski zła

 

(Libretto)

 

Jest to alegoryczna historia opowiadająca o mieszkańcach pewnej (zawieszonej w czasie) osady, ukazująca ich życie na przestrzeni dwóch pokoleń.

Świta, gdy do osady wracają znużeni wędrówką wojownicy. Są zmęczeni, niektórzy z nich ranni, przez jednego z nich na noszach ciągnięte są zwłoki zabitego. W tym czasie osada budzi się do życia. Codzienne krzątanie się kobiet.

Powrót wojowników powoduje chwilowe zamieszanie. Radość powitań jednych i rozpacz innych. Wieczorem wojownicy opowiadają o odbytych walkach.

Następnego dnia osada żyje już swym codziennym rytmem. Nawiązują się nowe relacje między mieszkańcami. Stały rytm życia osady przerywa przybycie kupca. Jeden z młodych wojowników kupuje dla Dziewczyny (wcześniej opłakującej śmierć innego wojownika) belę zielonej tkaniny. Między młodymi zawiązuje się uczucie. Z wozu kupca, w czasie, gdy opuszcza osadę, spada na ziemię nie zauważona przez nikogo maska.

Po odjeździe kupca, życie osady wraca do poprzedniego rytmu. Młodzi pobierają się. Odbywa się wesele, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy.    

Kolejny świt. Z lasu wyłania się grupa wojowników w maskach, którzy napadają na śpiących jeszcze mieszkańców. Tylko nielicznym z nich udaje się uciec. W obecności nielicznych kobiet i dzieci najeźdźcy mordują wziętych do niewoli jeńców, po czym opuszczają spustoszoną i zniszczoną osadę.

Po odejściu najeźdźców do osady wracają uciekinierzy. W nastroju rozpaczy powoli odbudowują swe domostwa. Mężczyźni i kobiety pracują wspólnie. Jeden z młodzieńców próbuje uwodzić, z wzajemnością, Dziewczynę. Dwóch innych młodzieńców znajduje kije i rozpoczyna ćwiczyć walkę. Po jakimś czasie dołącza do nich trzeci młodzieniec, który zaopatrzony w dłuższy kij pokazuje walczącym wyższość „nowej” broni. Z oddali pojawia się młody chłopiec, który trzyma w ręku znalezioną w krzakach maskę. Młodzieńcy zaczynają przymierzać maskę i wstępuje w nich duch wojny. Młodzieniec odtrąca zaloty dziewczyny i dołącza do formującej się drużyny. Wojownicy, wyposażeni w długie kije i maski wyruszają na wyprawę.

W osadzie trwa codzienna krzątanina, gdy znów (jak na początku) pojawia się nieliczna grupa powracających wojowników. Są zmęczeni, niektórzy ranni. Wita ich grupa kobiet, Odtrącona przez młodzieńca Dziewczyna stoi, jednak, z boku. Młodzieniec podchodzi do niej, chce się przywitać, wyjaśnić. Dziewczyna odtrąca go. Wówczas Młodzieniec wrzuca do ogniska maskę. Gest ten pozwala mu odzyskać przychylność Dziewczyny. Wzorem Młodzieńca i inni wojownicy wrzucają swoje maski do ognia. Do wioski wraca radość, spokój. W oddali jednak grupa starców okazuje obojętność. Podchodzą do ognia, ze smutkiem patrzą na spalone szczątki masek. Zło nie odeszło na zawsze. Wciąż tli się w duszach niektórych z nas.      

 

[Główną ideą projektu jest idea antywojenna. Realizując koncert i przedstawienie głosimy przesłanie: odrzućmy maski zła – odrzućmy ideę wojny, głównego czynnika regresu w dziejach cywilizacji.]