II edycja – Ogólnopolski Konkurs Literacki im Bolesława Prusa

Fundacja Kultury WOBEC wraz z Redakcją Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC, przy współpracy Związku Literatów Polskich oddz. Gdańsk zaprasza młodzież w wieku 13-26 lat do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk.

Jury konkursu:

Piotr Kotlarz (pisarz, dr literaturoznawstwa) – przewodniczący.

Marek Golemski (dr historii, wieloletni nauczyciel języka polskiego w liceum)

Justyna Luszyńska (pisarz, laureatka I edycji Konkursu na opowiadanie im. Bolesława Prusa).

Jan Jackowicz – Korczyński (filozof, edukator, redaktor naczelny Miesięcznika MUTUUS) – sekretarz jury.

REGULAMIN KONKURSU

Wymagania formalne:
– do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm
– pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) Imię i nazwisko autora tekstu
b) data urodzenia autora tekstu,
c) domowy adres pocztowy autora tekstu, (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
d) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
e) adres e-mail

Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedno opowiadanie, samodzielnie napisane. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do końca lutego 2018 roku pod adresem mailowym

konkurswobec@gmail.com

Czekamy na Twoje opowiadanie do końca lutego 2018 roku.

Do pobrania:

Załącznik do regulaminu

Regulamin przyznawania nagród